குரும்பசிட்டி மக்களின் ஊர்க்காற்று ஒண்று கூடல் 2016
குரும்பசிட்டி ஆலயங்கள் ........
குரும்பசிட்டி கிராமத்தின் புகழ்காத்த கிராமப்பெரியார்கள் ...